Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Lọc nước công nghiệp Lọc nước công nghiệp 4,050,000 VNĐ 4,050,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 4,050,000 VNĐ