Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Cột lọc nước PVC Cột lọc nước PVC 2,000,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 2,000,000 VNĐ